Privacyverklaring

Laatste update: 24 mei 2018

De Ree Holland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met diverse persoonsgegevens.

We hebben deze privacy policy verdeeld in verschillende categorieën:

  • Algemeen
  • Websitebezoekers
  • Klanten_Leveranciers
  • Prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
  • Medewerkers
  • Uitzendkrachten
  • Contactgegevens

Websitebezoekers

Van bezoekers van de website www.deree-holland.nl gebruiken we informatie voor de volgende doelstellingen:

-          het optimaliseren van de website

-          het verzamelen en analyseren van statistieken

-          de integratie van social media

Zo lang u zich niet aanmeldt of registreert verwerken wij alleen geanonimiseerde gegevens

Om u zo goed mogelijk te helpen, maken wij gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Lees meer

Indien u zicht wilt registreren kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

-          Voornaam, Voorletters;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Geslacht.

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

-          Gerechtvaardigd belang

Uw persoonsgegevens worden door De Ree Holland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men gebruik maakt van de inlogcodes. Daarna 1 jaar na laatste activiteit.

Bent u al klant of leverancier klik dan op onderstaande link voor de verwerking van uw persoonsgegevens

*klanten & leveranciers

Klanten & leveranciers

Persoonsgegevens van klanten worden door De Ree Holland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-          Administratie;

-          Communicatie;

-          Voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de order/overeenkomst.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

-          De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Ree Holland de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

-          Voornaam, Voorletters;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          (Zakelijk) Telefoonnummer;

-          (Zakelijk) E-mailadres;

-          Geslacht;

-          Geboortedatum;

-          Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door De Ree Holland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

-          Gedurende de periode dat je klant of leverancier bent.

-          Na beëindiging van de klant/leverancier relatie nog 1 jaar met uitzondering van de gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat, zoals financiële administratie.

Prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door De Ree Holland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

-          Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, aanbiedingen en/of gerichte contacten.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

-          Gerechtvaardigd belang

-          Bijvoorbeeld d.m.v. mondelinge afspraken, afgifte visitekaartje, koppeling op LinkedIn, sollicitatie;

Voor de bovenstaande doelstelling kan De Ree Holland de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

-          Voornaam, Voorletters;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Geslacht;

-          Geboortedatum;

-          (Zakelijk) Telefoonnummer;

-          (Zakelijk) E-mailadres;

-          (Zakelijk) Adres.

Uw persoonsgegevens worden door De Ree Holland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

-          Voor sollicitaties: maximaal een maand na afronding van de procedure. Na uitdrukkelijke toestemming kunnen we deze gegevens maximaal 1 jaar bewaren.

Medewerkers 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door De Ree Holland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

-          Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan De Ree Holland de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

-          Voornaam, Voorletters;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Voornaam, Voorletters partner;

-          Tussenvoegsel partner;

-          Achternaam partner;

-          Adres;

-          Telefoonnummer(s);

-          E-mailadres;

-          Geboortedatum;

-          Salarisgegevens;

-          Nummer ID bewijs/paspoort en vervaldatum;

-          BSN;

-          Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door De Ree Holland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna 7 jaar.

Uitzendkrachten

Persoonsgegevens van uitzendkrachten worden door De Ree Holland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

-          Uitvoering geven aan de uitzendovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De uitzendovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan De Ree Holland de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

-          Voornaam, Voorletters;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Geboortedatum;

-          Nummer ID bewijs/paspoort en vervaldatum;

-          Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door De Ree Holland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

-          In de personeelsadministratie: gedurende de periode dat men werkzaam is en daarna voor maximaal 1 jaar.

-          In de financiële administratie blijven de factuurgegevens 7 jaar bewaard.

Algemeen

Verstrekking aan derden

De Ree Holland verkoopt uw gegevens niet aan derden.

We verstrekken deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting (denk hierbij bijvoorbeeld aan de belastingdienst en het UWV) of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met bedrijven in deze laatste categorie sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Ree Holland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Bewaartermijn

De Ree Holland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw gegevens;

-          Alle personen die namens De Ree Holland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u in onze systemen hebben opgeslagen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen of opmerkingen

Als u naar aanleiding van deze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. De meest actuele privacy policy vind je altijd op onze website.

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Contactgegevens

 

De Ree Holland B.V.

Gevestigd:

Lisserbroekerweg 60

2165 BG  LISSERBROEK

 

Postadres:

Postbus 39

2160 AA  LISSE

 

combizorg@deree-holland.nl

+31 252 417751