ETI Base Code

De Ree Holland vind het belangrijk om sociale omstandigheden in de keten te verbeteren. Hiervoor volgt De Ree Holland de ETI Base Code.

WET- EN REGELGEVING

Het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als een wet conflicteert met een beleid in deze code, prevaleert de wet. Als alternatief, als een lokale gewoonte of beleid hiermee in strijd is, prevaleert de code.

BELANGEN CONFLICTEN

Er is sprake van een belangenconflict wanneer het privé- of bedrijfsbelang van een persoon op enigerlei wijze interfereert, of zelfs lijkt te lijken zich mengen in de belangen van De Ree Holland.

CONCURRENTIE EN EERLIJK ZAKEN DOEN

De Ree Holland stelt eerlijk zaken doen voor op. De Ree Holland zoekt concurrentievoordelen via prestaties, nooit door onethische of illegale zakelijke praktijken. Elke medewerker moet zich inspannen om de rechten van stakeholders te respecteren. Geen enkele medewerker van De Ree Holland mag oneerlijk voordeel benutten door manipulatie, camouflage, misbruik van vertrouwelijke informatie, verkeerde voorstelling van zaken of andere handelspraktijken die niet in overeenstemming zijn met het beleid van De Ree Holland. De Ree Holland verbiedt omkoping ten voordele van externe of interne partijen.

ETHISCH WERKEN

De Ree Holland biedt gelijke kansen aan al haar werknemers en alle gekwalificeerde kandidaten voor werkgelegenheid zonder rekening te houden met hun ras, kaste, religie, kleur, afkomst, burgerlijke staat, geslacht, seksuele geaardheid, oriëntatie, leeftijd, nationaliteit, etnische afkomst of handicap. Diversiteit en gelijkheid op de werkplek, evenals naleving van alle lokale arbeidswetgeving, moeten worden bevorderd. In alle gevallen verkoopt De Ree Holland geen producten of biedt het services die mogelijk zijn geworden door vervaardiging of uitgevoerd door illegale werknemers, met behulp van kinderarbeid, dwangarbeid, moderne slavernij, of in strijd zijn met de internationale arbeidsnormen. Werknemers zijn van een geschikte leeftijd, niet onder de lokale wettelijke minimumleeftijd voor werk of verplichte scholing. Werk wordt uitgevoerd op basis van vrijelijk overeengekomen en gedocumenteerde arbeidsvoorwaarden en aan de werknemers worden eerlijke lonen betaald conform De CAO Groothandel in Bloembollen. Alle medewerkers zijn vrij om hun recht op uitoefening en / of lid te worden van vakverenigingen.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

De Ree Holland biedt elke medewerker een veilige en gezonde werkomgeving. Elke medewerker heeft de verantwoordelijkheid voor het handhaven van een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers. Geen enkele vorm van fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie of misbruik mag worden getolereerd. Het gebruik van illegale drugs op de werkplek wordt niet getolereerd en is ten strengste verboden. Van medewerkers wordt verwacht dat ze dat doen op een veilige manier werken, vrij van de invloeden van alcohol, illegale drugs of gereguleerde stoffen.

REGISTRATIE, FINANCIËLE CONTROLES EN BEKENDMAKINGEN

De Ree Holland vereist een eerlijke, accurate en tijdige registratie en rapportage van informatie om verantwoorde zakelijke beslissingen nemen. De Ree Holland zal haar rekeningen op een eerlijke en nauwkeurige manier opstellen en bijhouden, dit in overeenstemming met de standaarden voor jaarrekeningen en financiële verslaggeving die de algemeen aanvaarde richtlijnen, principes, normen, wetten en voorschriften.

VERTROUWELIJKHEID

De Ree Holland beschermt de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en contractuele verplichtingen. De Ree Holland garandeert persoonlijke gegevens van klanten, derden en werknemers te beschermen tegen inbreuk en alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het is verzameld.

MELDING VAN ALLE ILLEGALE OF ONETHISCHE GEDRAGINGEN

Medewerkers worden aangemoedigd om te praten met leidinggevenden, managers of ander geschikt personeel over waargenomen zaken. Gedrag waarvan zij denken dat het illegaal, onveilig, achterdochtig, in strijd met de veiligheid of een overtreding is van deze gedragscode. De Ree Holland steunt een spreekcultuur (klokkenluider) zonder angst voor represailles tegen degenen die melding maken van daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuken. Van medewerkers wordt verwacht dat zij meewerken bij interne onderzoeken naar wangedrag. Hiervoor heeft De Ree Holland ook een Klokkenluidersregeling opgesteld.

DUURZAAMHEID

De Ree Holland streeft ernaar het milieu te beschermen en alle activiteiten op een milieuvriendelijke manier te beheren. Om een verantwoorde manier om de toepasselijke milieuwetten en -regelgevingen te respecteren of te overtreffen, verwacht De Ree Holland dat leveranciers en / of zakelijke partners van De Ree Holland dit ook nastreven.

PRODUCTVEILIGHEID

De Ree Holland levert veilige, hoogwaardige producten. De Ree Holland zorgt ervoor dat productveiligheid haar hoogste prioriteit heeft gedurende het hele productieproces. De Ree Holland verwacht van de medewerkers en leveranciers van De Ree Holland en / of andere Stakeholders dat zij voldoen aan overheidsvoorschriften en het beleid van De Ree Holland inzake productveiligheid en -kwaliteit en procedures.